OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V NOVEM ŠOLSKEM LETU (2018/19)

Pričenjamo s prijavo na izbirne predmete za šolsko leto 2018/2019. Prijava bo potekala preko pisnih vprašalnikov, ki so jih učenci dobili v šoli. Izbirne predmete učenci skupaj s starši izberejo glede na ponudbo iz vprašalnika. Učenci ustrezno izpolnjen in podpisan vprašalnik vrnejo do predvidenega roka svojim razrednikom.

Pisno prijavo je potrebno oddati razredniku do 3.5. 2018.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Uveljavljanje glasbene šole

Učenec je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Če bo učenec uveljavljal glasbeno šolo namesto ur obveznih izbirnih predmetov, lahko označite število ur, ki jih želite uveljavljati (oddati pisno vlogo skupaj z vprašalnikom o izbiri izbirnih predmetov).

PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV (za šolsko leto 2018/19)

VLOGA ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA IZBIRNIH PREDMETOV