OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Hišni red

HIŠNI RED  OSNOVNE ŠOLE ANICE ČERNEJEVE MAKOLE – IZVLEČEK

 

  1. Območje šolskega prostora

V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer objekt Osnovne šole

Anice Černejeve  in pripadajoče funkcionalno zemljišče ter telovadnica in

pripadajoče funkcionalno zemljišče.

  1. Dostop v šolske prostore

Vhod v šolo je namenjen učencem vseh razredov, njihovim staršem oz. spremljevalcem in zaposlenim ter drugim uporabnikom in obiskovalcem. Vhod je odprt od 6.15  do 16.00.

Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo

Učenci morajo priti v šolo pravočasno, in sicer največ 15 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa. Učenci vozači, ki pridejo v šolo prej in niso vključeni v jutranje varstvo, počakajo v šolski avli ali na šolskem dvorišču. Učenci, ki začnejo katero od dejavnosti ob 7.30, v avli počakajo na učitelja in gredo v učilnico skupaj z njim. Učitelji morajo priti v šolo najmanj 15 minut pred začetkom svoje prve ure pouka.

Odpiranje učilnic

Učenci gredo v učilnice ob 8.00. Ključe učilnice prevzamejo pri dežurnem učitelju.

Odhajanje učencev iz šole

Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.

Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno le učencem, vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.

Odhodi učencev med poukom

Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo v dogovoru z razrednikom oziroma učiteljem, od katerega ure odhajajo, in sicer iz opravičenih razlogov, kot so:

  • odhod k zdravniku, zobozdravniku,
  • predhodno najavljeni športni treningi,
  • obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa.
  1. Pouk

Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati pravila šolskega reda. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.

  1. Malica v razredu

Malico prinašajo v oddelke učenci, ki jih določi razrednik (reditelja ali reditelji za malico).

Reditelja oddelka s pomočjo učitelja skrbita, da se:

  • prevzame malico po končani 2. šolski uri,
  • malica razdeli na kulturen način,
  • po malici vrne posodo in ostanke malice, ločene na embalažo in živilske ostanke, v kuhinjo,
  • po malici skupaj z drugimi učenci oddelka očisti učilnico.

Potek prehranjevanja v času malice spremljajo učitelji, ki poučujejo 2. šolsko uro v razredu.

  1. Hranjenje garderobe
  • Učenci se ob vsakem prihodu v šolo preobujejo v šolske ali hišne copate v avli. Učenci 1. razreda to opravijo pri garderobnih omaricah.
  • Učenci hranijo obutev, vrhnjo garderobo in opremo za šport v garderobnih omarah.
  • Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.
  1. Skrb za čisto in urejeno okolje:

Posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju:

  • odpadke mečemo v koše za smeti (ločeno zbiranje odpadkov),
  • pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
  • skrbimo za higieno v sanitarijah,
  • toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
  • ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, spremljajoči učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke  pospravijo.
  1. Ukrepanje, ravnanje in obnašanje v šolskem prostoru
  • V času odmorov se zadržujemo v učilnicah oziroma na hodnikih in ravnamo po navodilih dežurnega učitelja.
  • V šoli in zunaj nje se med seboj pozdravljamo.
  • Pri malici v razredu uporabljamo prtičke, pri kosilu v jedilnici se obnašamo po pravilih lepega vedenja.
  • Za sabo zapiramo vrata stranišč, racionalno uporabljamo papirnate brisače in skrbimo za red v straniščih.
  • Do učiteljev, drugih delavcev šole, sošolcev ter obiskovalcev šole smo prijazni, pozorni in spoštljivi.
  • Skrbimo za red in čistočo na šoli, v telovadnici in na zunanjih šolskih površinah.
  • Ne uničujemo šolske lastnine.
  • Šolsko torbo nosimo vedno s seboj.
  • Ne zadržujemo se v avli in v njej ne puščamo svojih stvari.
  • Pazimo na svoje stvari in pustimo stvari drugih pri miru.
  • Pouk poteka pod vodstvom učitelja v učilnicah, kot je določeno z urnikom.
  • Prepovedano je obiskovanje in zadrževanje v garderobah telovadnice.
  • Učenci od petega do devetega razreda čakajo na pouk športa v avli šole.
  • Med poukom velja disciplina, ki obsega: prisotnost na svojem mestu, pripravljenost na pouk, poslušanje razlage učitelja, brisanje table, pospravljanje za seboj.
  • Med šolskimi urami učenci ne zapuščajo učilnic, razen v posebnih primerih in le z dovoljenjem učitelja.
  • Po končani uri pouka zapustimo učilnico čisto in pospravljeno.
  • Učenca, ki moti pouk, učitelj napoti k šolski svetovalni delavki ali k ravnateljici, ki z njim opravi razgovor in sodeluje pri nadaljnjem reševanju nastalega problema.
  • Začetek in konec šolske ure oznani zvonec, vendar učenci lahko zapustijo učilnico šele takrat, ko jim to dovoli učitelj.
  • Po končanem pouku gredo učenci domov, vozači pa na šolski avtobus čakajo v varstvu vozačev. Učenci vozači se pred glavnim vhodom zberejo 5 minut pred odhodom avtobusa.
  • V akvarij in terarij je prepovedano metati karkoli.
  • Živali hranijo samo za to pooblaščeni učenci (zadolži jih učitelj BIO).
  • V neugodnih vremenskih razmerah čakajo učenci na šolski avtobus v avli šole.
  • V šoli se ne posmehujemo, zasmehujemo, ne ugovarjamo, preklinjamo, žalimo, izsiljujemo, pretepamo, brcamo, grizemo, ščipamo, vlečemo, spotikamo, nagajamo, zmerjamo …
  • V šoli ne kričimo.
  • Smo strpni in poskrbimo za prijetne medsebojne odnose.
  • V šolskem prostoru ne pljuvamo, se ne kepamo in se ne obmetavamo z ničemer.
  • Hrano (sadje, kruh ipd.) pojemo v jedilnici.
  • V primeru neprimernega vedenja učitelji dosledno ukrepajo po Pravilih šolskega reda.
  1. Uporaba mobilnih telefonov
  • V razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana, razen v primerih, ko to dovoli učitelj za izobraževalne namene.
  • Učenci hranijo mobilne telefone v torbah ali garderobnih omaricah.
  • V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
  • Če učenec mobilni telefon uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame.
  • Odvzeti mobilni telefon učitelj preda ravnateljici, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše.
  • Strogo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli in pri vseh oblikah vzgojno izobraževalnega procesa (dnevi dejavnosti, ekskurzije…).
  • Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
  1. Prepoved snemanja
  • Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).
  • Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
  • Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.
  1. Ukrepi za varnost med odmori

Med odmori se učenci pripravljajo na naslednjo uro. Vsako zapuščanje šole ali dvorišča in odhajanje v trgovino ali drugam je strogo prepovedano razen v posebnih primerih in z dovoljenjem učitelja. Za varnost in red med odmori skrbijo dežurni učitelji.

Hišni red se začne uporabljati s 1. marcem 2018, takrat preneha veljati Hišni red sprejet dne 01. februarja 2014.

 

HIŠNI RED OŠ ANICE ČERNEJEVE MAKOLE

Dostopnost