OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Podatki o šoli

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

OSNOVNA ŠOLA ANICE ČERNEJEVE MAKOLE
Makole 24, 2321 Makole
Tel: (02) 80 33 100, Faks: (02) 80 33 105
Spletna stran: www.os-makole.si

Odgovorna uradna oseba: Silvestra Samastur, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: datum sprejema kataloga: 08. 06. 2009
Datum zadnje spremembe: 11. 11. 2020.
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.os-makole.si
Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu zavoda od 8. do 14. ure

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Organigram in podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega področja organa: vzgoja in izobraževanje od 1. do 9. razreda
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Matična šola OŠ Anice Černejeve Makole

Seznam organov zavoda:

a) Organi zavoda

1. SVET ŠOLE:
Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki občine ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole.

Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelčnih skupnosti. Predsednik je Aljoša Hodnik, podpredsednik pa Branko Žnidar.

2. RAVNATELJICA: Silvestra Samastur

3. SVET STARŠEV:

Mateja Mesarič, Helena Purg, Gabrijel Knez,  Mateja Kaluža,  Matea Bahtijaraj, Katja Klauž, Andreja Kodrič, Urška Pepelnak in  Nataša Cajzek.

Predsednica Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 je Matea Bahtijaraj.

b) Strokovni organi

1. UČITELJSKI ZBOR
Učiteljski zbor OŠ Anice Černejeve Makole sestavljajo vsi strokovni delavci šole.

2. RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši ter šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

3. ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Sestavljajo jih strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

4. STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnega področja.
Strokovni aktiv učiteljev razrednega pouka vodi Klementina Mlaker.
Strokovni aktiv učiteljev predmetnega pouka vodi Klara Toplak.
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

PRISTOJNA OSEBA:

Silvestra Samastur, ravnateljica
Tel.: (02) 80 33 101, 031 783 887

silvestra.samastur@os-makole.si

Faks: (02) 80 33 105

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda
Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:
Zakon o zavodih
Zakon o osnovni šoli
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o javnih naročilih
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o upravljanju šolskih učbeniških skladov
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravilnik o strokovnem spopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in o postopkih za izbiro programov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
Pravilnik OŠ Anice Černejeve Makole o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa osnovne šole iz sredstev državnega proračuna
Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov OŠ Anice Černejeve Makole
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Odredba o normativih in standardih v osnovnih šolah
Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola
Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole
Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravila vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Anice Černejeve Makole
Pravilnik o delovnih razmerjih OŠ Anice Černejeve Makole
Pravilnik o računovodstvu OŠ Anice Černejeve Makole
Pravilnik o popisu osnovnih sredstev OŠ Anice Černejeve Makole
Pravilnik o požarni varnosti OŠ
Načrt požarne varnosti in oceno požarne ogroženosti OŠ Anice Černejeve Makole
Seznam strateških in programskih dokumentov

1. Seznam programskih dokumentov:

LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA
LETNI DELOVNI NAČRT UČITELJEV
FINANČNI PLAN

2. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
PREŠOLANJE UČENCEV NA DRUGE ŠOLE
POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOSTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH DRŽAV)
NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V NAZIVE IN VSEH  DELAVCEV ŠOLE V PLAČILNE RAZREDE
IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
VPIS UČENCEV IZ DRUGIH ŠOL
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
SUBVENCIONIRANJE ŠOL V NARAVI
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:
Podatki o učencih in starših
Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij:
Urnik
Šolska publikacija
Pravila o hišnem redu in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela

3. NAČIN DOSTOPA DO  INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Spletna stran www.os-makole.si

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

1. Šolski koledar
2. Urnik zvonjenja
3. Datum in ure govorilnih ur

Dostopnost