OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SUBVENCIJE

V področje dela šolske svetovalne delavke spada tudi pomoč učencem in staršem pri uveljavljanju pravic s socialnega področja.

Če ste ostali brez službe in se soočate s hudimi finančnimi težavami, vam omogočamo pomoč pri plačilu šole v naravi. To pomeni, da krijemo (v celoti ali delno) stroške šole v naravi tistim, ki so do tega upravičeni.

Pri dodelitvi subvencije upoštevamo naslednje kriterije:

- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu;
- višina dohodka na družinskega člana, pridobljena iz odločbe o otroškem dodatku;
- posebnosti v družini (izguba zaposlitve staršev, bolezen ali smrt v družini, enostarševska družina …).

SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE

S 1. 2. 2017 se je spremenil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Od 1. 2. 2017 naprej pripada subvencija kosila učencem v celoti, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 88/16).

V kolikor ugotovite, da bi vam subvencija pripadala in želite otroka prijaviti na kosilo, izpolnite obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite v tajništvu šole ali pa si ga sami natisnete (povezava se nahaja  na naši spletni straniv zavihku Prehrana), izpolnite in oddate v tajništvu šole.

Kadar je otrok v šoli odsoten, ste le-to dolžni javiti v tajništvu šole do 8.30 in odjaviti malico ter ostale prehrambene obroke za tekoči dan. V nasprotnem primeru vam bomo morali zaračunati celotno ceno malice za tisti dan.

Dostopnost