OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Veščine štirih C, kot izziv za življenje

PREDSTAVITEV PROJEKTA ERASMUS +

 
Veščine štirih "C", kot izziv za življenje

 
"Challenge your life with 4 Ss" 

 
Strateška partnerstva KA2

V letošnjem šolskem letu smo kot partnerska šola uspeli s prijavo za izvedbo projekta Erasmus+ KA2, ki omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja, modernizacija institucij in inovacija družbe.

Cilj teh projektov je organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delovanje ter primerjajo in delijo ideje, prakse in metode. Ena izmed oblik so partnerstva za izmenjavo med šolami, kjer se izvaja mobilnost za učence in osebje sodelujočih šol.

 

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU
 

Šolska koordinatorka: mag. Nataša Kosajnč

Člani tima Erasmus+: ravnateljica Silvestra Samastur, dr. Andrej Šafhalter, Mateja Krajnc, Klara Toplak, Snježana Rajaković, Barbara Gmeiner Kline

Trajanje projekta: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Koordinatorska šola: Češka

Partnerske šole: Slovenija, Portugalska, Italija

Načrt dela za šolsko leto 2019 - 2021

UVODNO SREČANJE: Češka, november 2019

SREČANJA Z UČENCI IN STROKOVNIMI DELAVCI VSEH SODELUJOČIH DRŽAV: Portugalska, april 2020

 

SODELUJOČE DRŽAVE

V projektu sodelujemo štiri partnerske šole iz treh držav:

  • Osnovna šola Anice Černejeve iz Makol,
  • Agrupamento de Escolas José Estevão iz Aveira na Portugalskem,
  • Istituto Autonomo Comprensivo "N. Navarra" iz Alacama v Italiji,
  • koordinatorska šola Zakladni škola a Materska škola Zelechovice nad Drevnici s Češke.

 

CILJE PROJEKTA BOMO DOSEGALI S POMOČJO:
 

  • Portfeljev učencev, ki bodo:

- obravnavali razvoj štirih veščin - komunikacije, sodelovanja, ustvarjalnosti in kritičnega razmišljanja,

- spremljali njihov napredek in osebne dosežke s samoevalvacijskimi tehnikami,

- po potrebi bodo vključeni komentarji učiteljev in formativno ocenjevanje ter povratne informacije o udeležbi učencev in njihovem razvoju,

- učenci bodo zapisali primere svojega dela in sodelovanja v dejavnostih s poudarkom na veščinah,

- učenci bodo zbirali strategije, spretnosti in nasvete za nadaljnji razvoj.
 

  • Vprašalnikov za učence:

- pripravljeni bodo začetni in končni vprašalniki, da se ugotovi stopnja ozaveščenosti o štirih spretnostih in poznavanje uporabnih strategij na področju veščin,

- koordinatorji projektnih šol bodo primerjali rezultate vprašalnikov in analizirali pridobljene podatke, ki bodo prikazovali rezultate pričakovanega napredka v grafih ali grafikonih.
 

  • Evalvacijskih poročil:

- zbrana in preučevana bodo poročila o vrednotenju, ki bodo vključevala povratne informacije učiteljev in učencev o vsaki delavnici in usposabljanju,

- obravnavana bodo spremljanja učiteljev in povratne informacije,
 

  • Povratnih informacij staršev in zakonitih zastopnikov:

- starši in lokalni pravni zastopniki bodo povabljeni, da podajo povratne informacije o projektu,

- povratne informacije bodo podane v razpravah z oceno grafikonov in anket,

- šolski projektni tim bo zbrala in objavil podatke.
 
Vse ugotovitve bodo shranjene v portfelju šolskih projektov na vsaki izmed partnerskih šol.

 

KAKO BO POTEKALO SODELOVANJE V TEM ŠOLSKEM LETU

Skozi obe leti bomo delovali povezovalno. Omenjene teme bomo prepletali z delom in življenjem šol. Od 12. do 14. novembra 2019 bo na koordinatorski šoli na Češkem potekal uvodni sestanek šolskih koordinatorjev, aprila 2020 pa bo prišlo do prvih izmenjav učiteljev in učencev na Portugalskem.

 

KAJ SMO TO ŠOLSKO LETO ŽE POSTORILI?

V mesecu oktobru potekajo intenzivne priprave na izvajanje projekta. Doslej smo oblikovali šolski projektni tim, se prijavili na eTwinning portal, projekt na uvodnem roditeljskem sestanku predstavili staršem, učiteljem in učencem šole, urejamo Erasmus+ corner ter zbiramo predloge za logotip projekta.

 

POVZETEK PROJEKTA

  1. stoletje je obdobje hitrih sprememb, zato je bistveno, da se osredotočimo na razvoj potrebnih veščin, ki nam omogočajo postati uspešni in samozavestni posamezniki današnje družbe. Veščine štirih C - komunikacija, sodelovanje, ustvarjalnost, kritično razmišljanje veljajo za pomembne življenjske in uspešne sposobnosti delovne kariere. Zato jih je pomembno vključiti v proces poučevanja in učenja.

Glavni cilji projekta so razvoj spretnosti štirih C pri vseh udeležencih projekta, ustvarjanje metodološke podpore in krepitev jezikovnih kompetenc s sodelovanjem partnerskih šol in praktičnim delom. Tako učitelji kot učenci bodo aktivno sodelovali pri projektu. Dejavnosti so namenjene učencem, starim od 12 do 15 let, in učiteljem. Člani šolskih partnerskih skupin so iz Portugalske, Italije, Slovenije in Češke.

 
Na mednarodnih izmenjavah bo sodelovalo približno 200 učencev in učiteljev, še več učencev in učiteljev pa bo sodelovalo pri projektnih dejavnostih svoje šole. V projektnem obdobju bomo postopoma razvijali veščine štirih C s poudarkom na eni veščini vsakič - komunikacija, sodelovanje, ustvarjalnost, kritično razmišljanje. V projektnih dejavnostih bodo uporabljene različne metode - brainstorming, miselni vzorci, igra vlog, izkustveno učenje, ustvarjanje, ples, reševanje problemov, učenje na podlagi nalog, vzajemno poučevanje itd. Rezultati projekta bodo objavljeni na TwinSpace-u in bodo deljeni na projektnih delavnicah. Učenci bodo beležili razvoj veščin štirih C v šolskem portfelju projektov. Izdelana bo e-knjiga z metodologijo, ki bo omogočila pregled nad pilotskimi tehnikami in povratne informacije o dejavnostih.

 
Po koncu projekta bodo šole organizirale seminarje za zainteresirane šole, da predstavijo portfelje projektov, izkušnje, upravljanje in rezultate. Starši in zakoniti predstavniki učencev bodo povabljeni na Erasmus + dan, da bodo podrobneje spoznali projekt. Šole bodo ponudile izmenjavo metodološkega vodnika za razvoj štirih veščin poučevanja v učnem procesu.

 

PROJECT PRESENTATION IN ENGLISH

The 21st century is rapidly changing period. It's essential to focus on development of necessary skills to become successful and confident in the nowadays society. Four Cs skills - Communication, Collaboration, Creativity, Critical thinking are considered to be important skills for life and successful work careers. Therefore, it is significant to integrate them into teaching and learning process. The main objectives of the project are developing of four Cs skills of all project participants, creating methodological support and boosting language competences via the cooperation among partner schools and practical work.

Both teachers and pupils will take an active role in the project. Activities are designed for pupils aged 12-15 and relevant teachers. The school partnership team members are from Portugal, Italy, Slovenia and the Czech Republic. About 200 pupils and teachers will participate in international exchange events and more pupils and teachers will take part in project activities in their schools. During the project period we will gradually develop four Cs skills, focusing on one skill each time - Communication, Collaboration, Creativity, Critical thinking. In project activities various methods will be used - brainstorming, mind maps, drama, experiential learning, crafts, dance, problem solving, task-based learning, peer teaching etc.

Project outcomes will be published on TwinSpace and share in project workshops. Pupils will record their four Cs skills development in their project portfolios. Methodology e-book will be elaborated to provide overview of piloted techniques and feedback on activities. After the project's end, schools will organise seminars for interested schools to present the project portfolios, experience, management and outcomes. Parents, legal representatives and parents will be invited to Erasmus+ Day to learn about the project. Schools will offer to share methodological guide for developing of four Cs skills in teaching process.

 

Šolska koordinatorka projekta mag. Nataša Kosajnč

 
erasmus-logo

Dostopnost