OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Inovativna raba IKT za izboljšanje učenja

PREDSTAVITEV PROJEKTA ERASMUS +

 
Inovativna raba IKT za izboljšanje učenja

 
"Innovative Use of ICT to Improve Students Learning"

 
Strateška partnerstva KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobre prakse

 
KA201 – Strateška partnerstvo za šolsko izobraževanje

V letošnjem šolskem letu smo kot partnerska šola uspeli s prijavo za izvedbo projekta Erasmus+ KA2, ki omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja, modernizacija institucij in inovacija družbe.

Cilj teh projektov je organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delovanje ter primerjajo in delijo ideje, prakse in metode. Ena izmed oblik so partnerstva za izmenjavo med šolami, kjer se izvaja mobilnost za učence in osebje sodelujočih šol.

 

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

 
Šolska koordinatorka: mag. Nataša Kosajnč

Člani tima Erasmus+: ravnateljica Silvestra Samastur, dr. Andrej Šafhalter, Mateja Krajnc, Klara Toplak, Snježana Rajaković, Barbara Gmeiner Kline

Trajanje projekta: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Koordinatorska šola: Norveška

Partnerske šole: Slovenija, Češka, Portugalska, Italija, Poljska

Načrt dela za šolsko leto 2019 - 2021

UVODNO SREČANJE: Norveška, oktober 2019

SREČANJA Z UČENCI IN STROKOVNIMI DELAVCI VSEH SODELUJOČIH DRŽAV: Italija, december 2019

 
SODELUJOČE DRŽAVE
 
V projektu sodelujemo štiri partnerske šole iz treh držav:

 • Osnovna šola Anice Černejeve iz Makol,
 • Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento iz Aveira na Portugalskem,
 • Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa Istituto Margherita iz Barija v Italiji,
 • Zakladni škola a Materska škola Zelechovice nad Drevnici s Češke,
 • Szkola Podstawowa Nr 11 z Oddzialami Integracyjnymi im. Kornela Makuszynskiego iz Białystoka na Pojskem,
 • Koordinatorska šola Haramsøy skule iz Haramsøya na Norveškem.

 
KAKO BO POTEKALO SODELOVANJE V TEM ŠOLSKEM LETU

Skozi obe leti bomo delovali povezovalno. Omenjene teme bomo prepletali z delom in življenjem šol. Od 20. do 23. oktobra 2019 bo na koordinatorski šoli na Norveškem potekal uvodni sestanek šolskih koordinatorjev, decembra 2019 pa bo prišlo do prvih izmenjav učiteljev v Italiji.

 
KAJ SMO TO ŠOLSKO LETO ŽE POSTORILI?

V mesecu septembru in oktobru potekajo intenzivne priprave na izvajanje projekta. Doslej smo oblikovali šolski projektni tim, se prijavili na eTwinning portal, projekt na uvodnem roditeljskem sestanku predstavili staršem, učiteljem in učencem šole, urejamo Erasmus+ corner ter zbiramo predloge za logotip projekta.

 
O PROJEKTU

V projektu "Inovativna uporaba IKT za izboljšanje učenja" bomo obravnavali IKT kot eno od petih osnovnih znanj in pomembno orodje pri učenju. S pomočjo IKT bo učenje aktivno, eksperimentalno, sodelovalno, zahtevno in osredotočeno na učence.

IKT je pomemben v vsakdanjem življenju naših učencev in jim omogoča, da razumejo svet okoli sebe in upravljajo svoje življenje. Skozi ta projekt bomo poskušali spoznati nove in sodobne načine poučevanja in uporabiti IKT v našem poučevanju. Verjamemo, da morajo šole spremeniti svoj način poučevanja iz tradicionalnega načina "brati, si zapomniti in odgovarjati" na sodoben način, ki temelji na spretnostih 21. stoletja. OECD je s pomočjo štirih C povzel veščine 21. stoletja: ustvarjalnost, sodelovanje, kritično razmišljanje in komunikacijo.

 
Glavni cilji:

- razvijati in deliti najboljše prakse, strategije in delovne metode med šolami

- izmenjati dejavnosti in metodologije med šolami

- zagotoviti udeležbo vseh učencev brez izključitev zaradi vere, izvora, spola, fizičnih sposobnosti

- povečati stopnjo uspešnosti učencev v vseh šolah

- spodbujati razvoj spretnosti in samozavesti učiteljev

 
Sodelovalo bo šest partnerskih šol iz Poljske, Portugalske, Italije, Češke, Slovenije in Norveške

 
Teme:

 1. Programiranje
 2. IKT v matematiki
 3. Robotika
 4. IKT v branju in pisanju / Digitalna umetnost
 5. Resne igre
 6. IKT in spretnosti 21. stoletja

 
Delili bomo primere dobre prakse in se učili drug od drugega. Na skupnih sestankih osebja se bomo učili in navdihovali drug drugega, naj uporabljajo IKT kot naravno orodje v sodobni šoli.

 
Učenci:

- naučili se bodo uporabljati IKT kot pomembno orodje pri različnih predmetih,

- naučili se bodo uporabljati IKT kot orodje pri delu z znanji 21. stoletja,

- učenci z učnimi težavami bodo lahko uporabljali IKT kot orodje za izboljšanje učenja,

- obiskovali bodo šolo, kjer je uporaba IKT običajni način dela,

- vsakodnevno bodo samozavestno uporabljajo IKT, kar jim bo omogočilo enakovredno sodelovanje v družbi,

- pridobivali nove izkušnje in stalna znanja z inovativnimi metodami poučevanja in razširjena učna okolja, ki jih razred in knjiga ne moreta ponuditi,

- bodo imeli veliko priložnosti za obogatitev svojega znanja o kulturi in zgodovini svoje države,

- razširili svoje znanje o drugih evropskih državah, njihovi kulturi in načinu življenja. To jim bo pomagalo ozavestiti svojo evropsko identiteto in sebe videti kot prihodnje državljane velike evropske družine,

- pokazali spoštovanje in strpnost do drugih kultur,

- izboljšali osnovne in prečne veščine komunikacije, ustvarjalnosti, sodelovanja, kritičnega razmišljanja, raziskav, predstavitev,

- razvijali svoje jezikovne spretnosti v maternem jeziku in pridobivali zahtevana tekoča znanja,

- opisovali, izrazili bodo svoje misli, analizirali, razpravljali in komunicirali bodo skozi dejavnosti projekta,

- uporabljali angleški jezik in IKT za predstavitev svojega dela in komunikacijo (digitalno ustvarjanje), predstavitve, pisanje e-poštnih sporočil, pisem, klepetov na eTwinningu, video konferenci, s svojim evropskim vrstniki.

 
Učitelji bodo:

- delili primere dobre prakse in izkušnje s svojimi evropskimi kolegi in si bodo pridobili zaupanje pri poučevanju in uporabi inovativnih in učinkovitih metod,

- spodbudili in motivirali učence z bolj inovativno in sodobno uporabo IKT,

- obogatili svojo zbirko orodij z novimi metodami priprav, poučevanja in rezultatov vrednotenja,

- okrepili svoje izobraževalne, komunikacijske in vodstvene veščine,

- poglobili svoje znanje uporabe angleščine in IKT,

- spoznali evropske izobraževalne sisteme, kulturo, civilizacijo in življenjski slog drugih ljudi in premagali vse predsodke do različnih skupin.

 
Šole:

Projekt bo motiviral šolsko organizacijo za izboljšanje načina poučevanja.

Izkušnje, pridobljene z opazovanjem dela drugih, bodo prilagojene praksi šole, za izboljšanje kakovosti izobraževanja, ki se zagotavlja vsem učencem.

Upamo, da bo projekt prispeval k nadgradnji in izboljšanju stopnje sodelovanja v kolektivu.

 

PROJECT PRESENTATION IN ENGLISH

The program "Innovative use of ICT to improve students learning" will take into consideration that ICT is one of the 5 basic skills and is an important tool in students learning. It will make teaching student-centered, active, experimental, collaborative and challenging.

ICT is important in our pupils’ everyday life, allowing them to make sense of the world around them and to manage their lives. Through this project we will try to use new and modern ways of teaching and implement the use of ICT in our teaching. We believe that schools need to change their way of teaching from the traditional "read, remember and answer questions" - way, to the modern way based on 21st century skills. OECD use the 4 C's to sum up the 21st century skills: creativity, collaboration, critical thinking and communication.

 
Main objectives to:

- develop and share best practices, strategies and working methods between the schools

- exchange activities and methodologies between schools

- ensure the participation of all pupils without exclusions due to religion, origin, sex, physical abilities

- increase the performance levels of students in all schools

- promote the development of teachers’ skills and confidence

 
Six partner schools from Poland, Portugal, Italy, Czech Republic, Slovenia and Norway will work with the following topics:
 

 1. Programming
 2. ICT in mathematics
 3. Robotics
 4. ICT in reading and writing/ Digital art
 5. Serious games
 6. ICT and 21st century skills

 
We will share good examples and learn from each other. During the joint staff-meetings we will learn and inspire each other to use ICT as a natural tool in a modern school.

 
Pupils will:

- learn how to use ICT as an important tool in different subjects

- learn how to use ICT as a tool in the work with 21st century skills

- students with learning issues will be able to use ICT as a tool to improve learning

- attend a school where the use of ICT is the normal way of working

- use ICT on a daily basis confidently, which will allow them to participate fully in the society

- gain new experiences and permanent knowledge through innovative teaching methods and extended learning environments that the class and the book cannot offer

- have many opportunities to enrich their knowledge of the culture and history of their country

- expand their knowledge of other European countries, their culture and way of life. This will help them to gain awareness of their European identity and to see themselves as future citizens of the great European family.

- show respect and tolerance towards other cultures

- improve basic and transversal skills in communication, creativity, collaboration, critical thinking, research, presentation

- develop their language skills in their mother tongue and gain fluency as they will be asked to describe, express their thoughts, analyze, discuss and communicate through the activities of the project

- use the English language and ICT to present their work and communicate (create digital presentations, write e-mails, letters, chats on e-twinning, video conferences) with their European peers

 
Teachers will:

- share good practices and experiences with their European colleagues and will gain confidence to use innovative, effective methods in their teaching

- inspire and motivate students through more innovative and modern use of ICT

- enrich their toolbox with new methods of preparation, teaching and evaluation results of a lesson plan

- strengthen their educational, communication and class management skills

- improve their skills in using English and ICT

- become acquainted with the European educational systems, culture, civilization and lifestyle of other people and will overcome any prejudices and obsessions against different groups.

 
Schools:

The project will motivate the school organization to improve their way of teaching.

The experiences gained from the observation of others’ work will be adapted to the practices of each school in order to improve the quality of education provided to all students.

We hope that the project will contribute to the upgrading and enhancing the level of cooperation between school staff.

 

Šolska koordinatorka projekta mag. Nataša Kosajnč

 
erasmus-logo

Dostopnost