OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT

SKUPNOST UČENCEV

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Volitve so tajne. Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament.
Mentorica šolske skupnosti učencev je Petra Bercko Beranič.

Na letošnjem uvodnem sestanku je bila za predsednico Skupnosti učencev izvoljena Naja Simrajh, učenka 9. razreda, za  podpredsednico pa Pia Doberšek,  učenka 5. razreda.

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
- sodeluje na šolskem, medobčinskem in regijskem otroškem parlamentu,
- načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, humanitarne akcije …),
- predlaga izboljšave bivalnega okolja,
- oblikuje  predloge pohval učencem,
- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Šolska skupnost učencev se sestane najmanj trikrat letno, posebej pa organiziramo šolski parlament. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.

 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ Skupnosti učencev šole.

Člani šolskega parlamenta so predstavniki – večinoma predsedniki in namestniki predsednikov – razrednih skupnosti.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Tema letošnjega parlamenta je Moja poklicna prihodnost.

Dostopnost