OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Volitve so tajne. Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament.
Mentorica šolske skupnosti učencev je Petra Bercko Beranič.

Na letošnjem uvodnem sestanku je bila za predsednico Skupnosti učencev izvoljena Ajda Žnidar, učenka 9. razreda, za podpredsednika pa Oskar Kitak,  učenec 7. razreda.

Šolska skupnost učencev se sestane  večkrat letno, posebej pa organiziramo šolski otroški parlament. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.

 

V ŠOLSKI SKUPNOSTI OSNOVNE ŠOLE ANICE ČERNEJEVE MAKOLE OPRAVLJAMO NASLEDNJE NALOGE:

 • izvolimo predsednika šolske skupnosti,
 • sprejmemo letni program dela,
 • zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo na morebitne kršitve pravic učencev,
 • sodelujemo pri sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost,
 • sodelujemo pri oblikovanju, izvajanju in evalvaciji hišnega reda in pravil šolskega reda,
 • informiramo učence o svojih dejavnostih,
 • urejamo informacijsko tablo šolske skupnosti,
 • razvijamo čut pripadnosti šoli,
 • obeležimo nekatere pomembne evropske in svetovne dneve,
 • načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije, akcije čiščenja okolice šole ipd.),
 • oblikujemo predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • redno obravnavamo šolsko problematiko,
 • pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta,
 • sodelujemo na medobčinskem šolskem otroškem parlamentu,
 • opravljamo druge naloge v skladu z LDN šole.

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

SEPTEMBER, OKTOBER 2023                                                                                                

 • uvodno srečanje s predstavniki oddelčnih skupnosti
 • sprejem prvošolcev v skupnost učencev šole
 • izvolitev predsednika, namestnika predsednika
 • predstavitev mentorice skupnosti učencev
 • seznanitev z nalogami skupnosti učencev OŠ Anice Černejeve Makole
 • predstavitev vizije naše šole, hišnega reda, vzgojnega načrta in pravil šolskega reda,
 • priprava programa dejavnosti v tednu otroka
 • obeležitev dneva spomina na mrtve – položitev cvetja in sveče/kamenčkov na grob padlim borcem

NOVEMBER, DECEMBER 2023

 • oblikovanje in potrditev programa dela
 • pregled in potrditev predloga novega Hišnega reda in Pravil šolskega reda (predlogi, pobude)
 • izvedba solidarnostne akcije Tržnica lepo ohranjenih šolskih potrebščin, knjig, igrač in sladkarij
 • »aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …)

JANUAR, FEBRUAR 2024

 • seznanitev s temo otroškega šolskega parlamenta Duševno zdravje otrok in mladih, priprava na parlament in izvedba šolskega otroškega parlamenta
 • sporočila ob valentinovem
 • »aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …)

MAREC, APRIL 2024

 • 3. 2024 – svetovni dan otrok z Downovim sindromom – obeležili ga bomo z nošenjem različnih nogavic
 • skrb za čisto šolo in okolico šole
 • udeležba na medobčinskem otroškem parlamentu
 • »Kaj bi spremenili na naši šoli?« (predlogi, pobude, pohvale, graje …)

MAJ, JUNIJ 2024

 • oblikovanje predlogov in pobud za pohvale, priznanja in nagrade učencem ob koncu šolskega leta
 • analiza dela skupnosti učencev ob koncu šolskega leta
 • predlogi za delo v naslednjem šolskem letu

 

 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Šol. otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za medobčinski otroški parlament. Na medobčinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer izberejo predstavnike, ki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Slovenije v Ljubljani.

 

CILJI OTROŠKEGA PARLAMENTA                                                                    

 • uresničevanje mednarodnih konvencij, zlasti 13. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki določa, da ima vsak otrok pravico do prostega izražanja lastnega mnenja, kar je povezano s pravico do svobode govora in mišljenja,
 • vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter multikulturnost, kar je temeljnega pomena za »promocijo« vrednot človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah (npr. spoštovanje razlik, strpnosti in razumnega dialoga),
 • nudenje možnosti mladim za aktivno obliko vključevanja v družbo, s čimer aktivno sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih,
 • »krepitev glasu otrok – naj se njihov glas sliši!«,
 • razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za strpnost),
 • razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti,
 • spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja,
 • razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja.

Tema letošnjega otroškega parlamenta je Duševno zdravje otrok in mladih.

Dostopnost