OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Notranji akti šole

- Pravila Osnovne šole Anice Černejeve o prilagajanju šolskih obveznosti
- Status perspektivnega športnika - predlog
- Status vrhunskega športnika - predlog
- Status perspektivnega mladega umetnika - predlog
- Letni delovni načrt 2021/22

Hišni red (2018)
- Pravila o šolski prehrani (september 2010)
- Pravila šolskega reda (2012)
- Razvojni načrt OŠ Makole
Vzgojni načrt (2018)

Dostopnost