OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in s tem šolske svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

 

Temeljne dejavnosti šolske svetovalne službe na OŠ Anice Černejeve Makole so:

- svetovanje in usmerjanje,
- razvoj učencev,
- šolanje,
- učenje in poučevanje,
- šolska kultura, klima, red,
- vpis novincev,
- karierna orientacija,
- nadarjeni učenci,
- subvencije.

 

KONTAKTNI PODATKI ŠSD

Šolska svetovalna delavka: Petra Bercko Beranič, prof. slov. in ped. 
Telefon: 02/80-33-104
E-pošta: petra.bercko@os-makole.si

 

URNIK DELA ŠSD

PONTORSREČETPET
8.15 – 10.15 10.00–14.00 7.30–11.30 9.30–12.40 7.30–11.30
      13.25–14.15