OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

OBVESTILO

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Dragi učenci, drage učenke, spoštovani starši!

V času, ko poteka šolanje na daljavo, pri katerem se v vzgojno-izobraževalne namene poslužujemo različne tehnologije, je zelo pomembno, da ste ozaveščeni tudi na področju varstva osebnih podatkov.

Želeli bi vas namreč opozoriti, da snemanje učitelja pri podajanju učne snovi ali izvedbi roditeljskega sestanka, predstavlja njegovo delovno okolje. Snemanje učitelja v njegovem delovnem okolju, brez njegove vednosti in soglasja, ne glede na razlog, ni dopustno in pomeni prekomerno in posledično nezakonito obdelavo osebnih podatkov.

Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje oz. ji omogoči, da se z njim neposredno seznani, stori kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja, skladno z določili 138. člena Kazenskega zakonika (Ur. L. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), ki se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Pravica do zasebnosti je varovana ne glede na to, ali je dejanje kvalificirano kot kaznivo dejanje ali ne.

Napredek tehnike, ki omogoča zvočno snemanje komurkoli, ne sme postati izgovor za posege v zasebnost in varstvo osebnih podatkov posameznikov, zato snemanje izvajanja pouka na daljavo in/ali  roditeljskih sestankov ter morda nato še objava teh posnetkov, ni dopustna in ni dovoljena.

Šola kot delodajalec je dolžna zaščititi interese zaposlenih pri opravljanju svojih del in nalog in je zoper kršitelja primorana ukrepati.

Starši!

Prosimo, da v izogib neljubim dogodkom svoje otroke, učence in učenke naše šole, seznanite z vsebino tega obvestila. Lepo vas pozdravljamo in želimo vse dobro.

 

Svetovalna delavka:                                                                                              Ravnateljica:

Petra Bercko Beranič                                                                                          Silvestra Samastur

 

 

Dostopnost